قیمت دامنه


نوع پسوند ثبت تمدید بازگشایی قفل و تمدید تغییر مالکیت
یک‌ساله پنج‌ساله یک‌ساله پنج‌ساله یک‌ساله پنج‌ساله
مرتبه بالا
ir ۴,۵۰۰ ۴,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان ۴,۵۰۰ ۴,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان ۸,۵۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان
مرتبه دوم
ac.ir ۳,۵۰۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان ۱۳,۵۰۰ تومان ۸,۵۰۰ تومان
co.ir
gov.ir
id.ir
net.ir
org.ir
sch.ir

دامنه‌های مرتبه بالا، بسته به نام انتخابی برای همه افراد قابل ثبت هستند. در صورت استفاده از واژگان ملی یا برند‌ها و شرکت‌ها در نام دامنه ممکن است نیاز به ارایه مدارک به مرکز ثبت دامنه‌های ملی باشد.

در مورد دامنه‌های مرتبه دوم تقریبا در همه‌ی موارد نیازمند ارایه مدارک با توجه به پسوند انتخابی می‌باشد.